Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria HPLC-MS

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria (HPLC-MS) on tehokas analyyttinen menetelmä kemikaalin koostumuksen ja puhtauden määritykseen.

HPLC-MS on menetelmänä herkkä ja soveltuu erittäin hyvin toistettaviin kvantitatiivisiin analyyseihin. Korkean suorituskyvyn nestekromatografia soveltuu hyvin lämpölabiilien yhdisteiden analysointiin.

Contact header

Soveltuvat näytematriisit

 • Lääkinnälliset laitteet
 • Kosmetiikkatuotteet
 • Näytteet ympäristöstä ja luonnosta
 • Pakkausmateriaalit
 • Kemikaalit
 • Ruoka

HPLC-MS:n tyypillisiä käyttökohteita

 • Laadun varmistus ja laadun tarkkailu
 • Kvantitatiivinen määritys
 • Puhtauden määritys
 • Proteomiikka
 • Ei-haihtuvien yhdisteiden määritys
 • Kompleksien molekyylien määritys
 • Isomeerien erottelu ja tunnistus

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometriaa (HPLC-MS) käytetään kemiallisen koostumuksen ja puhtauden määritykseen. Massadetektoriin yhdistettynä HPLC-MS mahdollistaa aineiden tunnistamisen ja pitoisuuksien määrittämisen. HPLC-MS-laitteistossa kaksi eri menetelmää on yhdistetty liittimellä, joka mahdollistaa näyteliuoksen siirtymisen nestekromatografista massaspektrometriin. Korkean suorituskyvyn nestekromatografissa on korkea paine pumpun ansiosta, kun taas massaspektrometrin toimintaperiaate vaatii tyhjiön.

HPLC:n toimintaperiaate perustuu liikkuvaan ja stationäärifaasiin. Yhdisteiden erottelu perustuu näytteen herkkyyteen reagoida liikkuvan faasin kanssa. Sekä liikkuvaa että kiinteää faasia voidaan muokata sopivaksi näytematriisista ja tutkittavista yhdisteistä riippuen. Yleisesti ottaen liikkuva faasi valitaan näytematriisin perusteella, jonka jälkeen valitaan sopiva stationäärifaasi. Näyteliuos kulkee kromatogrammissa liikkuvan faasin mukana kolonnissa sijaitsevan stationäärifaasin läpi. Yhdisteiden erottelu perustuu näytteen herkkyyteen reagoida liikkuvan faasin kanssa.

Normaalin faasin nestekromatografiassa stationäärifaasi on polaarinen ja liikkuva faasi ei-polaarinen. Normaalin faasin HPLC:n kolonni koostuu piioksidista eli silikasta. Piioksidi on polaarista ja sitoutuu näyteliuoksen sisältämän liikkuvan faasin polaaristen yhdisteiden kanssa. Tästä johtuen vähiten polaariset yhdisteet eluoituvat ensimmäisenä ja kaikista polaarisimmat viimeisenä. Normaalin faasin HPLC soveltuu vahvasti hydrofobisille tai hydrofiilisille yhdisteille, veteen liukenemattomille yhdisteille ja veteen hajoaville yhdisteille. Normaalin faasin HPLC:n tyypillinen käyttökohde on isomeerien erottelu. 

Käänteisfaasin HPLC:n stationäärifaasi on ei-polaarinen ja liikkuva faasi polaarinen. Stationäärifaasi koostuu C8 tai C18 silikageelistä, joka sisältää alkyyliryhmiä. Päinvastoin kuin normaalin faasin HPLC:ssä, käänteisfaasin ansiosta polaarisimmat yhdisteet eluoituvat ensimmäisenä ja vähiten polaariset viimeisenä. Normaalin faasin ja käänteisfaasin lisäksi on olemassa myös muita faasivaihtoehtoja.

Massaspektrometrin avulla voi tunnistaa eri yhdisteet massaspektristä. Jokainen yhdiste luo spektriin tietyn retentioajan, jota verrataan kirjallisuusarvoihin. Massaspektrin avulla voidaan myös selvittää tietyn yhdisteen määrä näytteessä. Yhdisteen spektriin piirtämän piikin pinta-alan on suoraan verrannollinen yhdisteen määrään. Massaspektrometriassa yhdisteet ionisoidaan ja hajotetaan elektroni-ionisaation tai kemiallisen ionisaation avulla. Tämän jälkeen näytematriisi kiihdytetään massa-analysaattorin läpi, jossa kvadrupoli tai ioniloukku erottaa ionit massan ja varauksen suhteen (m/z) perusteella. 

Spektriin piirtyvien piikkien pinta-alat ovat suoraan verrannollisia kyseisen yhdisteen määrään. Monimutkaisen näytteen massaspektri on monimutkainen, sillä jokainen yhdiste piirtää spektriin oman piikin. Näytteen sisältämien yhdisteiden tunnistamiseen käytetään kirjallisuusarvoja.

HPLC-MS soveltuu parhaiten nestemäisille näytteille. Kiinteiden näytteiden käsittelyssä määritettävät yhdisteet uutetaan liuokseen ja suodatetaan ennen analyysiä.

Usein kysytyt kysymykset

 • What is HPLC-MS commonly used for?

  High performance liquid chromatography mass spectrometry is commonly used for analyzing organic and inorganic compounds. Especially complex samples, often found in the environment, are suitable for HPLC-MS. 

 • What are the limitations of HPLC-MS?

  Compounds analyzed with HPLC-MS need to be soluble in common solvents, like water, different alcohol and i.e. acetonitrile. The instruments usually have limited pump pressure and are often not compatible with aggressive non-polar solvents. 

 • What kinds of samples can be analyzed using HPLC-MS?

  Samples must be in liquid form, solid samples need to be extracted to a solvent and filtered. 

Korkean suorituskyvyn nestekromatografia-massaspektrometria on tehokas analyyttinen menetelmä kemikaalin koostumuksen ja puhtauden määritykseen. Tämä menetelmä on kyvykäs fyysiseen yhdisteiden erotteluun ja tunnistamiseen massa-analyysin avulla. HPLC-MS on optimaalinen toistettavien kvantitatiivisten analyysien suorittamiseen.

Valmiina auttamaan. Salamannopeasti.

Kysy tarjous:

Vastaamme aina 24 h kuluessa.

Muuta kysyttävää?