Induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometri ICP-MS

IPC-MS tulee englannin kielen sanoista Inductively coupled plasma mass spectrometry, tällä menetelmällä tutkitaan näytteiden alkuainepitoisuuksia. Menetelmällä pystytään myös tunnistamaan alkuaineiden isotooppeja. IPC-MS on käytössä esimerkiksi ruokateollisuudessa kontaminaatioiden havaitsemisessa. Analyysilla voidaan arvioida maa-aineksen pilaantuneisuutta. ICP-MS pystyy tunnistamaan näytteistä harvinaisia maametalleja (eng. SEE).

Contact header

Soveltuvat näytematriisit

 • Biologiset tutkimukset
 • Ympäristöanalyysit, kuten vesinäytteiden ympäristömyrkyt
 • Toksikologiset tutkimukset
 • Lääkkeiden ja kosmetiikan epäpuhtaudet
 • Geologiset tutkimukset, kuten harvinaisten maametallien etsiminen kivinäytteistä
 • Katalyyttien etsiminen
 • Maaperätutkimukset
 • Ruokateollisuuden laadunvalvonta ja kontaminaatioiden havaitseminen

IPC-MS:n tyypillisiä käyttökohteita

 • Menetelmää käytetään alkuaineiden ja isotooppien määrittämiseen.
 • Useiden eri aineiden pitoisuuksien määrittäminen samanaikaisesti.
 • Luotettavat tulokset nesteiden, kaasujen ja kiinteiden näytteiden analysoimisessa.

ICP-MS analyysillä näytteestä voidaan samanaikaisesti tutkia usean eri alkuaineen pitoisuuksia (eng. high throughput analysis). ICP-MS laitteella saadaan erittäin luotettavia tuloksia hyvin pienistä pitoisuuksista. Aineiden havaitseminen on mahdollista litiumista uraniumiin ja menetelmä pystyy erottelemaan alkuaineiden isotooppeja.

ICP-MS käyttää korkea lämpöistä plasmaa, jolla ionisoidaan näyte. Plasman avulla atomit siroutuvat ioneiksi. Massaspektrometri havaitsee ionit joiden perusteella määritellään näytteen alkuaine ja isotooppi pitoisuudet.

Menetelmällä on useita eri käyttökohteita. ICP-MS on käytössä esimerkiksi kivinäytteiden analysoimisessa. Kivi ja mineraali näytteistä etsitään muunmuassa harvinaisia maametalleja (eng. SEE). ICP-MS analyysiä käytetään usein epäpuhtauksien ja kontaminaatioiden etsimiseen. Epäpuhtauksia etsitään usein lääkeaineista tai biomateriaaleista. Ympäristömyrkkyjä voidaan havaita esimerkiksi vesi- ja maanäytteistä.

Näytteet voivat olla kaasuja, aerosoleja, nesteitä tai kiinteitä. Tuloksista saadaan kvantitatiivisia erilaisilla kalibrointi menetelmillä. Luotettavia tuloksia saadaan erittäin pienistä konsentraatioista (ultra-low concentrations, ppt= parts per trillion=ng/l). Jotta kiinteitä ja nestemäisiä näytteitä voidaan analysoida niiden olomuoto joudutaan muuttamaan kaasumaiseksi. Tämä tapahtuu usein vahvojen happojen avulla. Näytteet voivat olla myös orgaanisia.

Usein kysytyt kysymykset

 • Mihin ICP-MS:ää yleensä käytetään?

  IPC-MS:llä on useita eri käyttökohteita. Sillä määritetään eri alkuaineiden ja yhdisteiden osuuksia. Menetelmä pystyy erottelemaan näytteestä eri isotooppien pitoisuudet.

  Menetelmää käytetään ympäristömyrkkyjen määrittämiseen, epäorgaanisten yhdisteiden etsimiseen lääkkeistä ja epäpuhtauksien etsimiseen biomateriaaleista. Analyysillä voidaan etsiä mineraali- ja kivinäytteistä harvinaisia maametalleja.

 • Mitkä ovat ICP-MS:n rajoitteet?

  IPC-MS ei havaitse vetyä. Heliumia ja suurinta osaa kaasumaisista alkuaineista ei pystytä tunnistamaan. ICP-MS ei tunnista hiiltä.

 • Millaisia näytteitä ICP-MS:lla voi analysoida?

  Neste, kaasu ja kiinteät näytteet ovat mitattavissa ICP-MS:lla. Usein näytteet ovat eloperäisistä lähteistä. IPC-MS:lla voidaan havaita raskas-metalleja.

Yhdellä mittauksella voidaan havaita jopa 70 eri alkuainetta. Nopeat ja luotettavat alkuaine- ja isotooppimittaukset. IPC-MS:n analyysitulokset ovat kvantitatiivisia.

Valmiina auttamaan. Salamannopeasti.

Kysy tarjous:

Vastaamme aina 24 h kuluessa.

Muuta kysyttävää?